บุคลากรสำนักปลัด อบต.ธงชัยนายขจร หมายเมฆ
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.ธงชัยนายหิรัญ  มงคล
หัวหน้าสำนักปลัดน.ส.สันต์ฤทัย ทรัพย์วรกานต์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

น.ส.พจนีย์ ทองพันธ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

น.ส.จูน ชูชื่น
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

น.ส.สินินาฏ เทียนเพชร
เจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจำ)

นางจินตนา อินทร์สุวรรณ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

น.ส.ยุวดี นกเกิด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

น.ส.สุกัลยา ตั้งวงศ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

น.ส.มลธิรา ศรีสุข
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก

นางสาวนัยนา ครุฑธา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก


น.ส.สมปราถนา แก้วขาว
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ

นายประมวล เทศแย้ม
คนงานประจำรถบรรทุกน้ำ

นายศรัญญู บุญไวย์
นักการภารโรง

นายณรงค์รัชช์ ทองแท้
พนักงานขับรถยนต์

นายวิวัฒน์ เกรียงไกรศร
คนงาน

น.ส.วลี โมรา
คนงาน

 

นายสิทธิพงศ์ ชมเจริญ
คนงาน

นายวิชัย จอมเกตุ
คนสวน

น.ส.กลิ่นสุคนธ์ กลั่นเสนาะ
แม่บ้าน

นายนัด ปานเหลือง
ยาม

นายอุเทน ทอประเสริฐ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


น.ส.ทิพย์พิมล สดุดแก้ว
คนงาน

 

 

 

 Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese 

องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย
เลขที่ 232 หมู่ที่ 5 ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77190
โทรศัพท์ : 032-816255 โทรสาร : 032-816256
E-mail : tc.bangsaphan@gmail.com
E-mail : saraban@tc.go.th

นายกอบต : 089-8094617
สำนักปลัด : 032-816-255 

กองคลัง : 032-816-255 
 
กองช่าง : 032-816-255
กองสาธารณสุขฯ : 032-816-255

 

ลิขสิทธิ์ © 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.