บุคลากรกองคลัง อบต.ธงชัยน.ส.ขวัญหล้า แก้วล้อม
ผู้อำนวยการกองคลังนางกัญญารัตน์ พิมพ์อักษร
นักวิชาการคลังชำนาญการ

 


นางศศิตปภัสสร์ สงวนศักดิ์ชัย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางวิลาวัลย์ ศิลปี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

น.ส.นิยม วัดโลก
เจ้าพนักงานพัสดุ


น.ส.ปราณี เงินลี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

น.ส.ปวีณา สายบัว

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

น.ส.นันทิดา สุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

น.ส.ณัฐธยาน์ แก้วกอง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นายเอกพล แพรใหญ่
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
 
น.ส.มัทนา หาญทนงค์
คนงานทั่วไป
 


 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese 

องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย
เลขที่ 232 หมู่ที่ 5 ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77190
โทรศัพท์ : 032-816255 โทรสาร : 032-816256
E-mail : tc.bangsaphan@gmail.com
E-mail : saraban@tc.go.th

นายกอบต : 089-8094617
สำนักปลัด : 032-816-255 

กองคลัง : 032-816-255 
 
กองช่าง : 032-816-255
กองสาธารณสุขฯ : 032-816-255

 

ลิขสิทธิ์ © 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.